onsdag, juni 29, 2011

Bron i Mostar..... har jag ingen bild på, men väl denna. Tycker broar kan symbolisera mycket på ett bra sätt. Tankarna går lite åt brohållet vid genomläsningen av denna artikel. Sven-Eric Liedman och Göteborg Universitets rektor varnar för nyttofixering vad beträffar synen på utbildningens roll i samhället. Och visst har näringsliv, myndigheter och regering en förkärlek för att snacka om effektivitet på utbildningsområdet istället för att kunskapsinhämtning också kan innebära en bättre förmåga att reflektera inför omvärlden. Med påföljd att en statusskala tagit form som säger att bästa samhällsnyttan fås av tekniskt/naturvetenskapliga utbildningar följda av samhällsvetenskap och i sist den i mångas ögon onödiga humanioran.

Tänk om det gick att bygga broar mellan dessa utbildningsdiscipliner, att de alla sammanhänger som en sorts enhet där de är beroende av varandra för att hela kroppen ska kunna fungera. Ty vad blir kvar av exempelvis demokratin om bara nyttiga människor fanns? En invändning mot Liedman och rektorns argument är att de kunde ha satt fingret på de ofta kvalitetsmässigt undermåliga utbildningar som inrättats från tidigt 90-tal och framåt som ersättningsjobb på orter och i regioner som drabbats hårt av regementsnedläggningar. Här går det att fråga sig om verkligen hela paletten av utbildningar verkligen ska finnas som en rättighet nära hemorten för de som vill utbilda sig. Kunskap är en stark produktionsfaktor som det inte kan förfaras hur som helst med.